سه شنبه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
خانه » پیشنهاد خریدهای سال ۹۸

پیشنهاد خریدهای سال ۹۸

این بخش، شامل سهم‌هایی است که در سال ۱۳۹۸ برای خرید معرفی شدند.

تاریخ : ۹۸/۱۲/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
همراه۱۷۸۵۰>۱۹۵۰۰۱۶۲۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
حرهشا۲۶۸۰۰>۳۰۵۰۰۲۴۵۰۰
ونیرو۳۲۰۰>۴۱۵۰۳۰۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دتماد۳۹۷۵۰>۴۳۰۰۰۳۶۴۰۰
افق۸۷۰۰۰>۱۰۰۰۰۰۸۰۷۰۰۱.۵ ماه
ونوین۴۳۰۰>۴۴۵۰۴۹۰۰۴۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۲/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وپسا۴۰۶۰>۴۶۹۰۵۰۰۰۳۷۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غبهنوش۳۵۵۰۰>۴۳۷۰۰۴۹۲۰۰۳۲۷۰۰۲ ماه
شرنگی۹۳۸۰۰>۱۰۱۹۰۰۱۲۰۰۰۰۸۹۰۰۰۲ ماه
فنفت۱۸۰۰۰>۲۱۰۰۰۱۷۲۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
تکشا۴۳۵۰۰>۵۷۲۵۰۴۰۴۰۰۱ ماه
کفرآور۱۳۸۵۰>۱۵۰۰۰۱۶۶۰۰۱۲۷۰۰۱.۵ ماه
پدرخش۵۱۸۰۰>۶۰۰۰۰۷۴۰۰۰۴۹۰۰۰۱.۵ ماه
شبندر۱۱۷۵۰>۱۲۵۰۰۱۳۶۰۰۱۱۱۰۰۱.۵ ماه
زدشت۱۴۴۰۰>۲۰۰۰۰۱۳۳۵۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سباقر۱۱۱۰۰>۱۲۶۰۰۱۰۲۷۰
کپرور۲۱۴۰۰>۲۳۵۰۰۲۰۰۰۰
چافست۱۷۸۰۰>۲۰۸۰۰۱۶۰۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
قنیشا۱۷۶۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۵۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افق۸۰۰۰۰>۸۹۰۰۰۷۳۸۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سباقر۱۰۸۰۰>۱۲۶۰۰۱۰۱۰۵

تاریخ : ۹۸/۱۲/۰۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غچین۴۴۰۰۰>۴۶۶۵۰۳۹۷۵۰
اپرداز۱۵۱۵۰>۱۶۶۰۰۱۴۱۰۰
قشیر۲۷۰۰۰>۳۱۳۰۰۳۵۰۰۰۲۵۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۲/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
زمگسا۲۰۰۰۰>۲۲۵۰۰۲۴۵۰۰۱۸۳۰۰۱.۵ ماه
زدشت۱۳۸۶۰>۱۵۲۰۰۱۸۰۰۰۱۳۰۰۰۱.۵ ماه
حسینا۳۰۰۰۰>۳۲۵۰۰۳۵۰۰۰۲۷۷۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۲/۰۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غچین۴۳۷۵۰>۴۶۶۵۰۳۹۷۵۰
اعتلا۶۱۲۰>۶۷۱۵۵۶۰۰
غالبر۱۶۳۰۰>۱۹۸۰۰۱۴۸۵۰۱ ماه
لخانه۴۰۰۰۰>۴۱۷۰۰۴۷۰۰۰۳۷۴۰۰۱ ماه
پدرخش۵۰۹۰۰>۶۷۹۰۰۴۸۰۰۰۱ ماه
پلاسک۵۶۰۰>۶۰۰۰۵۱۸۰
ولبهمن۶۵۰۰>۷۰۰۰۶۱۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۲/۰۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شرنگی۸۷۵۰۰>۹۲۸۰۰۱۰۱۹۰۰۷۸۹۰۰۱ ماه
دتماد۳۰۸۶۰>۳۴۰۰۰۲۷۲۰۰
واحصا۱۹۹۵۰>۲۴۵۰۰۱۹۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۳۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سفاسی۵۳۳۰>۵۹۰۰۶۸۰۰۵۰۵۰۲ ماه
تشتاد۲۰۸۰۰>۲۲۰۰۰۲۴۰۰۰۱۸۰۰۰۱.۵ ماه
زشریف۱۶۷۰۰>۱۸۰۰۰۱۵۳۰۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار از روز شنبه باشید.

تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فبیرا۴۱۵۰>۴۹۰۰۳۹۰۰۱ ماه
لابسا۳۴۰۰۰>۳۶۰۰۰۳۱۰۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
گکیش۲۰۴۰۰>۲۲۰۰۰۲۴۵۰۰۱۹۰۰۰۲ ماه
شبندر۱۱۶۰۰>۱۳۰۰۰۱۱۱۰۰
شراز۵۳۰۰۰>۵۶۰۰۰۴۹۵۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
حسینا۲۹۰۰۰>۳۰۵۰۰۳۲۵۰۰۲۶۵۰۰۲ ماه
افق۷۷۵۰۰>۸۴۰۰۰۸۸۵۰۰۷۴۰۰۰۱.۵ ماه
جم۱۵۴۵۰>۱۶۰۰۰۱۸۰۰۰۱۴۲۵۰۱.۵ ماه
کرماشا۱۲۲۵۰>۱۴۵۰۰۱۱۲۵۰۱.۵ ماه
کروی۱۰۳۰۰>۱۳۰۰۰۹۳۰۰۲ ماه
مبین۱۲۲۰۰>۱۲۹۰۰۱۴۴۰۰۱۱۴۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فسرب۳۲۰۰۰>۳۵۵۰۰۳۸۰۰۰۳۰۰۰۰۱.۵ ماه
افق۷۷۰۰۰>۸۴۰۰۰۸۸۵۰۰۷۴۰۰۰۱.۵ ماه
شزنگ۳۳۵۰۰>۳۶۵۰۰۳۱۷۰۰
فروس۱۸۷۰۰>۲۱۰۰۰۲۲۵۰۰۱۷۷۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سجام۳۱۰۰>۳۴۰۰۲۸۰۰
واحصا۲۰۰۰۰۲۲۲۰۰۲۳۵۰۰۱۸۴۰۰۱٫۵ ماه
زماهان۲۰۸۰۰۲۶۰۰۰۱۸۶۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فخوز۱۱۶۰۰>۱۲۵۰۰۱۱۱۰۰
شسپا۱۲۱۵۰>۱۴۰۰۰۱۱۵۰۰
مبین۱۲۳۰۰>۱۲۹۰۰۱۴۴۰۰۱۱۴۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
حسینا۲۷۸۰۰>۳۱۹۰۰۲۵۴۰۰
همراه۱۷۲۰۰>۱۸۰۰۰۱۹۵۰۰۱۶۳۰۰۱.۵ ماه
کپشیر۳۲۵۰۰>۳۵۸۰۰۳۰۰۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فبیرا۳۹۸۰>۴۷۳۰۳۸۳۰
همراه۱۷۵۰۰>۱۸۰۰۰۱۹۵۰۰۱۶۳۰۰۱.۵ ماه
ونوین۳۹۹۰>۴۴۵۰۳۶۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
انرژی۳۷۵۵۰۰>۸۰۰۰۰۸۹۰۰۰۶۹۵۰۰۲ ماه
همراه۱۷۵۰۰>۱۸۰۰۰۱۹۵۰۰۱۶۳۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خاور۲۶۰۰>۲۷۵۰۳۰۰۰۲۳۶۰۱ ماه
شپلی۶۳۰۰>۷۶۰۰۸۸۰۰۵۷۶۰۱.۵ ماه
سباقر۹۷۰۰>۱۰۵۰۰۱۱۵۰۰۹۰۰۰۱ ماه
فخاس۱۷۷۰۰>۱۹۰۰۰۱۹۷۰۰۱۶۷۰۰۱.۵ ماه
شاوان۴۶۰۰۰>۵۲۳۰۰۵۷۷۰۰۴۲۴۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افق۷۰۰۰۰>۷۴۰۰۰۷۷۸۰۰۶۶۶۶۶۱ ماه
شپلی۶۱۵۰>۷۶۰۰۸۸۰۰۵۷۶۰۱.۵ ماه
سباقر۹۹۰۰>۱۰۵۰۰۱۱۵۰۰۹۰۰۰۱ ماه
فخاس۱۷۷۰۰>۱۹۰۰۰۱۹۷۰۰۱۶۷۰۰۱.۵ ماه
زکشت۴۴۵۰۰>۵۰۰۰۰۳۹۰۰۰

تاریخ : ۹۸/۱۱/۱۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افق۶۹۰۰۰>۷۴۰۰۰۷۷۸۰۰۶۶۶۶۶۱ ماه
ذوب۲۲۸۰>۲۴۰۰۲۶۰۰۲۱۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سفاسی۴۸۰۰>۵۱۵۰۶۰۰۰۴۴۰۰۲ ماه
جهرم۱۱۲۵>۱۲۰۰۱۳۰۰۱۰۷۰۱.۵ ماه
کپرور۱۷۰۰۰>۱۸۶۵۰۲۰۰۰۰۱۵۵۰۰۱.۵ ماه
ذوب۲۲۲۲>۲۴۰۰۲۶۰۰۲۰۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غدام۴۶۰۰۰>۵۰۰۰۰۵۴۰۰۰۴۳۰۰۰۱ ماه
جم۱۴۰۰۰>۱۴۶۵۰۱۵۴۰۰۱۳۴۵۰۱ ماه
شپلی۶۱۷۰>۷۶۰۰۸۸۰۰۵۷۶۰۱.۵ ماه
وزمین۲۲۷۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۱۲۵۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کگهر۲۱۴۰۰>۲۳۰۰۰۲۵۰۰۰۲۰۲۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دالبر۱۵۲۵۰>۱۷۰۰۰۱۹۱۰۰۱۴۲۰۰۲ ماه
غدام۴۵۷۰۰>۵۰۰۰۰۵۴۰۰۰۴۳۸۰۰۱ ماه

تذکر: با توجه به قرارگیری شاخص کل هم وزن در محدوده مقاومتی ۱۲۱۵۰۰، مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۸/۱۰/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دالبر۱۵۳۵۰>۱۷۰۰۰۱۹۱۰۰۱۴۲۰۰۲ ماه
فولاژ۷۷۵۰>۸۳۵۰۹۳۰۰۷۱۵۰۱.۵ ماه
وپاسار۲۵۲۰>۲۷۰۰۲۳۸۰

تذکر: با توجه به نزدیک شدن عدد شاخص کل هم وزن به محدوده مقاومتی ۱۲۱۵۰۰، مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۸/۱۰/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شپلی۵۹۰۰>۷۶۰۰۸۸۰۰۵۵۰۰۲ ماه
وزمین۲۱۹۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۰۷۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۰۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
رمپنا۱۱۲۰۰>۱۱۵۵۰۱۲۴۰۰۱۰۳۰۰۱ ماه
سمایه۱۴۵۰>۱۶۰۰۱۸۰۰۱۳۸۰۲ ماه
وزمین۲۱۸۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۰۷۰۱.۵ ماه
تشتاد۱۷۳۰۰>۱۹۵۰۰۲۲۵۳۰۱۶۲۰۰۲ ماه
ذوب۲۲۳۰>۲۳۸۰۲۱۲۰

تاریخ : ۹۸/۱۰/۰۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ممسنی۳۲۰۰>۳۶۰۰۴۰۰۰۳۰۳۰۲ ماه
جم۱۳۸۰۰>۱۴۶۵۰۱۵۴۰۰۱۳۴۰۰۱ ماه
وزمین۲۱۵۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۰۷۰۲ ماه
خدیزل۹۳۵۰>۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۸۹۰۰۱ ماه
ثنظام۳۴۵۰۰>۳۷۶۰۰۴۱۳۰۰۳۲۵۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ممسنی۳۱۲۰>۳۶۰۰۴۰۰۰۲۹۰۰۲ ماه
تشتاد۱۷۰۰۰>۱۹۵۰۰۲۲۵۳۰۱۶۲۰۰۲ ماه
وزمین۲۱۲۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۰۰۰۲ ماه
وحافظ۱۸۵۰۰>۲۱۲۵۰۲۳۷۰۰۱۷۲۶۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۰۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بنیرو۲۱۸۰۰>۲۳۵۰۰۲۷۶۰۰۲۰۳۰۰۱.۵ ماه
دلقما۹۱۶۰>۱۰۳۰۰۱۲۰۰۰۸۴۰۰۱.۵ ماه
ممسنی۳۱۲۰>۳۶۰۰۴۰۰۰۲۹۰۰۲ ماه
تشتاد۱۷۳۰۰>۱۹۵۰۰۲۲۵۳۰۱۶۲۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۱۰/۰۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ارفع۵۱۵۰>۵۵۰۰۶۲۵۰۴۹۵۰۱.۵ ماه
فبیرا۳۵۵۰>۳۹۰۰۴۷۰۰۳۳۰۰۲ ماه
وزمین۲۱۲۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۰۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۳۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فبیرا۳۵۵۰>۳۹۰۰۴۷۰۰۳۳۰۰۲ ماه
وزمین۲۱۲۰>۲۴۰۰۲۶۷۰۲۰۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
گپارس۲۲۵۰۰>۲۷۷۰۰۳۲۰۰۰۲۳۳۰۰۲ ماه
وحافظ۱۸۹۰۰>۲۱۲۵۰۲۳۷۰۰۱۶۹۰۰۱.۵ ماه
کگهر۱۷۶۸۰>۱۹۸۰۰۲۰۹۰۰۱۶۹۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف اول
فخوز۹۶۰۰>۱۰۳۰۰۹۲۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بکام۱۹۰۰۰>۲۰۶۰۰۱۷۶۰۰
بورس۱۶۶۰۰>۱۷۷۰۰۱۵۶۰۰
غشوکو۲۹۰۰۰>۳۲۰۰۰۳۶۰۰۰۲۷۵۰۰۱ ماه
وتجارت۴۸۰>۵۱۱۵۶۰۴۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بفجر۱۰۹۰۰>۱۱۵۰۰۱۲۵۰۰۱۰۵۰۰۱ ماه
فرآور۵۹۰۰۰>۶۴۰۰۰۷۴۴۵۰۵۷۰۰۰۱.۵ ماه
شفارس۸۰۲۰>۸۸۰۰۱۰۰۰۰۷۶۰۰۱.۵ ماه
وتجارت۴۸۰>۵۱۱۵۶۰۴۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فرآور۵۹۰۰۰>۶۴۰۰۰۷۴۴۵۰۵۷۰۰۰۱.۵ ماه
غمارگ۱۰۵۰۰>۱۱۶۰۰۱۰۰۰۰۱ ماه
شفارس۸۰۰۰>۸۸۰۰۱۰۰۰۰۷۶۰۰۱.۵ ماه
خساپا۲۳۲۰>۲۵۰۰۲۲۰۰۱ ماه
تپمپی۱۱۸۰۰>۱۳۰۰۰۱۵۱۰۰۱۱۳۰۰۲.۵ ماه
وتجارت۴۸۰>۵۱۱۵۶۰۴۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۱۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کسرا۱۸۶۰۰>۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۱۷۶۰۰۱.۵ ماه
لپارس۲۵۵۰۰>۲۸۰۰۰۲۴۰۰۰۱ ماه
شفارس۸۱۹۰>۸۸۰۰۱۰۰۰۰۷۶۰۰۱.۵ ماه
خساپا۲۲۰۰>۲۳۰۰۲۵۰۰۲۰۶۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کسرا۱۸۶۰۰>۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۱۷۶۰۰۱.۵ ماه
لخزر۵۱۱۵۰>۵۵۰۰۰۶۱۵۰۰۴۷۸۰۰۱.۵ ماه
ثاصفا۶۵۰۰>۶۸۵۰۷۶۰۰۶۱۴۰۱.۵ ماه
خساپا۲۱۹۰>۲۳۰۰۲۵۰۰۲۰۶۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غشهداب۵۱۰۰>۵۸۰۰۶۴۵۰۴۸۰۰۲.۵ ماه
لخزر۴۹۴۰۰>۵۱۵۰۰۵۵۰۰۰۴۶۲۰۰۱ ماه
ثاصفا۶۳۰۰>۶۸۵۰۷۶۰۰۶۱۴۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کخاک۳۳۲۰۰>۳۷۰۰۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۱.۵ ماه
غبهنوش۲۶۰۰۰>۲۸۵۰۰۳۱۳۰۰۲۳۲۰۰۱.۵ ماه
خکاوه۲۰۱۰>۲۱۵۰۲۴۰۰۱۸۸۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
قزوین۱۷۲۰۰>۱۸۷۰۰۱۹۹۰۰۱۶۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کسرا۱۸۰۰۰>۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۱۷۰۰۰۲ ماه
خفناور۹۲۰۰>۱۰۰۰۰۸۷۰۰
لخزر۵۰۰۰۰>۵۱۵۰۰۵۵۰۰۰۴۶۲۰۰۱ ماه
شیران۱۴۵۰۰>۱۵۲۰۰۱۳۵۰۰
ولساپا۲۳۲۰>۲۵۰۰۲۶۰۰۲۱۵۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غشصفا۳۵۰۰۰>۳۶۵۰۰۳۹۰۰۰۳۲۶۰۰۱ ماه
خفناور۹۳۰۰>۱۰۰۰۰۸۷۰۰
لخزر۴۸۵۰۰>۵۱۵۰۰۵۵۰۰۰۴۶۲۰۰۱ ماه
لپارس۲۵۰۰۰>۲۵۷۰۰۲۸۰۰۰۲۲۸۰۰۱.۵ ماه
ما۵۱۵۰>۵۵۰۰۷۰۰۰۴۶۶۰۲ ماه
شیران۱۴۸۰۰>۱۵۲۰۰۱۳۵۰۰
والبر۶۲۶۰>۷۰۰۰۷۵۰۰۶۰۰۰۱ ماه
ولملت۳۹۰۰>۴۲۰۰۳۶۵۰
ولساپا۲۳۰۰>۲۵۰۰۲۶۰۰۲۱۵۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
لپارس۲۳۷۰۰>۲۵۷۰۰۲۸۰۰۰۲۱۷۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۰۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف اول
ولملت۳۸۵۰>۴۲۰۰۳۶۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۰۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ولساپا۲۳۴۰>۲۶۰۰۲۸۰۰۲۱۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۹/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف اول
پلاست۱۰۵۰۰>۱۱۹۰۰۹۴۰۰۱ ماه
شیران۱۴۵۰۰>۱۵۲۰۰۱۳۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف اول
وساپا۱۶۸۰>۱۸۵۰۱۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ولملت۳۵۰۰>۳۸۰۰۴۲۰۰۳۱۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
چکاپا۹۱۲۰>۱۱۲۰۰۸۰۵۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خساپا۲۰۵۰>۲۲۵۰۲۹۰۰۱۹۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خساپا۲۰۷۰>۲۲۵۰۲۹۰۰۱۷۸۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
چکاپا۸۷۳۰>۹۳۰۰۱۱۲۰۰۸۰۰۰۲.۵ ماه
شبهرن۲۲۰۰۰>۲۵۲۰۰۲۹۱۵۰۲۰۰۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۰۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فرآور۵۴۴۰۰>۶۱۰۰۰۷۴۴۵۰۴۸۳۳۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۸/۰۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شبهرن۲۲۲۵۰>۲۵۲۰۰۲۹۱۵۰۱۹۷۸۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۲۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ساینا۲۵۰۰۰>۲۹۳۸۰۳۲۳۰۰۲۴۰۰۰۲ ماه
واحیا۴۴۴۰۰>۴۹۰۰۰۵۵۴۰۰۴۱۲۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
جم۱۴۵۰۰>۱۶۶۰۰۱۷۵۰۰۱۳۱۰۰۱.۵ ماه
شبهرن۲۱۶۰۰>۲۳۸۷۰۲۵۴۰۰۱۹۸۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ساینا۲۵۴۰۰>۲۹۳۸۰۳۲۳۰۰۲۳۴۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ساینا۲۵۴۰۰>۲۹۳۸۰۳۲۳۰۰۲۳۴۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کقزوی۳۰۵۰>۳۵۰۰۳۸۲۰۲۷۳۰۱.۵ ماه
ساینا۲۵۴۰۰>۲۹۳۸۰۳۲۳۰۰۲۳۴۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بفجر۱۰۸۰۰>۱۲۲۰۰۱۳۷۰۰۱۰۲۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بفجر۱۰۸۲۰>۱۲۲۰۰۱۳۷۰۰۱۰۲۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کدما۵۸۰۰۰>۶۱۵۰۰۷۵۲۸۰۵۱۷۸۰۲ ماه
واحیا۴۳۵۰۰>۴۹۰۰۰۵۵۴۰۰۴۱۳۲۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۰۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۲۶۲۰>۳۱۰۰۲۳۶۰۱.۵ ماه
کدما۵۷۰۰۰>۶۱۵۰۰۷۵۲۸۰۵۱۷۸۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۲۵۲۰>۳۱۰۰۲۳۵۰۱.۵ ماه
خپارس۱۴۲۰>۱۶۰۰۱۸۸۰۱۳۳۰۲.۵ ماه
ومعادن۴۶۰۰>۵۰۰۰۴۱۹۰۱ ماه
وتجارت۴۸۰۵۶۰۴۶۰۱٫۵ ماه
ذوب۲۲۲۰>۲۶۰۰۲۰۴۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۲۴۵۰>۳۱۰۰۲۱۸۰۱.۵ ماه
خاذین۲۸۰۰>۳۶۲۰۴۴۴۰۲۶۲۰۴ ماه
خپارس۱۴۰۰>۱۶۰۰۱۸۸۰۱۲۷۵۲.۵ ماه
خساپا۱۸۵۰>۲۰۰۰۲۴۰۰۱۷۰۰۲.۵ ماه
ورنا۱۶۵۰>۱۷۵۰۲۱۲۰۱۵۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۰۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۲۴۰۰>۳۱۰۰۲۱۸۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۷/۰۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ذوب۲۰۰۰>۲۱۵۰۲۶۰۰۱۸۶۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
آپ۱۵۴۵۰>۱۶۲۵۰۱۷۳۵۰۱۴۵۰۰۲.۵ ماه
رانفور۱۴۶۰۰۱۷۸۰۰۱۴۲۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کساپا۵۹۰۰>۷۳۰۰۵۲۶۰۲ ماه
خپارس۱۳۹۰>۱۶۰۰۱۸۸۰۱۲۵۰۳ ماه
خساپا۱۸۳۰>۱۹۵۰۲۴۰۰۱۶۷۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خاهن۵۱۳۰>۵۶۰۰۴۹۰۰۱ ماه
رانفور۱۴۵۰۰>۱۷۸۰۰۱۳۸۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف اول
خاهن۵۱۰۰>۵۶۰۰۴۹۰۰۱ ماه
کیمیا۱۵۵۰۰>۱۷۵۰۰۱۳۸۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دسبحان۸۱۰۰>۹۸۵۰۱۱۶۰۰۷۳۲۰۳ ماه
رانفور۱۴۶۰۰>۱۷۸۰۰۱۳۸۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۱۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۲۰۸۰>۲۲۵۰۲۶۰۰۱۹۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۲۱۰۰>۲۲۵۰۳۱۰۰۱۹۵۰۲.۵ ماه
رانفور۱۴۳۰۰>۱۷۸۰۰۱۳۵۰۰۱.۵ ماه
وبیمه۶۳۰۰>۷۰۰۰۷۵۰۰۶۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دسبحان۸۱۰۰>۹۸۵۰۱۱۶۰۰۷۳۲۰۳.۵ ماه
فاراک۲۱۰۰>۲۲۵۰۳۱۰۰۱۹۵۰۲.۵ ماه
خاهن۵۰۰۰>۵۱۵۰۵۶۰۰۴۶۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دسبحان۷۶۵۰>۹۸۵۰۱۱۶۰۰۷۳۲۰۳.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
جهرم۱۳۲۰>۱۴۰۰۱۶۰۰۱۱۵۰۱ ماه
مرقام۵۵۳۰>۶۳۰۰۷۰۰۰۵۲۵۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۰۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شبندر۱۵۵۰۰>۱۶۷۷۰۱۹۸۰۰۱۴۷۹۰۴ ماه
داراب۱۱۴۰>۱۳۰۰۱۰۷۰
خکمک۴۳۷۰>۵۰۰۰۵۹۰۰۴۰۵۰۲.۵ ماه
فباهنر۹۷۰۰>۱۰۵۰۰۱۱۸۴۰۸۹۵۰۲ ماه
زنجان۳۱۸۰>۳۶۰۰۴۰۵۰۲۹۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شبندر۱۵۵۰۰>۱۶۷۷۰۱۹۸۰۰۱۴۷۹۰۴ ماه
داراب۱۱۵۰>۱۳۰۰۱۰۷۰
حریل۲۹۰۰>۳۱۲۰۳۶۰۰۲۶۷۰۱.۵ ماه
پارسان۵۶۵۰>۵۹۰۰۷۵۴۰۵۴۴۰۳ ماه
مرقام۵۶۰۰>۶۳۰۰۷۰۰۰۵۰۵۰۲.۵ ماه
سمگا۷۹۷۰>۸۸۰۰۱۰۰۰۰۷۵۲۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۶/۰۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شبندر۱۵۱۰۰>۱۶۷۷۰۱۹۸۰۰۱۴۳۷۰۴ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۲۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سخزر۴۴۰۰>۴۸۵۰۵۲۵۰۳۹۰۰۲ ماه
مرقام۴۹۷۰>۵۳۷۰۵۶۶۰۴۶۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غشهداب۳۷۵۰>۴۱۳۰۴۴۰۰۳۴۴۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاهواز۱۲۰۰>۱۴۰۰۱۷۰۰۱۱۰۰۴ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
رتکو۱۰۶۰۰>۱۱۵۰۰۱۳۲۰۰۱۰۱۰۰۱.۵ ماه
زنجان۳۱۵۰>۳۶۰۰۴۰۵۰۲۸۵۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غشهداب۳۷۵۰>۴۱۵۰۴۳۷۰۳۴۰۰۲ ماه
زنجان۳۱۰۰>۳۶۰۰۴۰۵۰۲۷۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
جهرم۱۲۰۰>۱۳۸۰۱۵۸۰۱۰۷۰۱.۵ ماه
وآفری۱۶۰۰>۱۷۵۰۲۰۰۰۱۴۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثتوسا۸۰۵۰>۹۶۰۰۱۱۲۰۰۷۳۰۰۲.۵ ماه
زنجان۳۰۵۰>۳۶۰۰۴۰۵۰۲۷۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فسلیر۲۶۰۰۰>۳۲۰۰۰۳۸۴۰۰۲۳۰۰۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثتوسا۸۱۰۰>۹۶۰۰۱۱۲۰۰۷۰۰۰۲.۵ ماه
تاپیکو۲۸۰۰>۳۲۰۰۲۶۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
گوهران۲۱۱۰>۲۳۳۰۲۹۵۰۱۹۵۰۲.۵ ماه
تاپیکو۲۸۰۰>۳۲۰۰۲۶۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۰۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف اول
تاپیکو۲۸۰۰>۳۲۰۰۲۶۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۵/۰۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثتوسا۷۶۰۰>۹۳۰۰۱۱۲۰۰۶۴۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۳۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
گکیش۱۲۱۲۰>۱۴۰۰۰۱۷۰۰۰۱۰۳۲۰۲.۵ ماه
حاریا۳۷۰۰>۵۸۰۰۳۱۴۰۳ ماه
کفرآور۶۰۰۰>۹۱۰۰۵۲۳۰۳ ماه
کگل۷۵۰۰>۸۷۵۰۱۲۸۵۰۷۱۵۰۶ ماه
رتکو۱۰۵۹۰>۱۱۵۰۰۱۳۲۰۰۹۵۵۰۲ ماه
ثنام۲۰۵۰>۲۴۰۰۳۱۰۰۱۹۳۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۲۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
زاگرس۵۷۰۰۰>۶۸۶۲۰۸۱۹۰۰۵۴۰۰۰۴ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فاراک۱۸۵۰>۲۰۰۰۲۲۰۰۱۷۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثتوسا۷۷۹۰>۹۳۰۰۱۱۴۵۰۷۲۰۰۲.۵ ماه
زاگرس۵۳۲۸۰>۵۸۲۵۰۶۸۶۲۰۴۹۶۰۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۲۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ما۲۵۵۰>۳۰۰۰۴۴۰۰۲۴۰۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
مرقام۴۷۰۰>۵۱۵۰۵۶۶۰۴۳۵۰۱.۵ ماه
فاراک۱۸۰۰>۲۰۰۰۲۲۰۰۱۶۸۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فسا۹۴۰>۱۰۷۵۱۳۰۰۸۵۰۳.۵ ماه
شجم۴۶۲۰>_۶۰۰۰۳۹۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سمگا۷۱۲۰>۸۰۰۰۸۸۰۰۶۸۰۰۱ ماه
وسبحان۲۷۴۰>۳۰۰۰۳۶۰۰۲۶۶۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وسکاب۱۵۴۰>۱۷۸۰۲۰۵۰۱۴۲۰۳.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وسکاب۱۵۰۰>۱۷۸۰۲۰۵۰۱۴۲۰۳.۵ ماه
سمگا۷۶۰۰>۸۰۰۰۸۸۰۰۶۹۰۰۱ ماه
میهن۱۴۱۰>۱۶۵۰۱۸۰۰۱۳۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وارس۱۰۱۰۰>۱۱۴۰۰۱۳۰۰۰۸۶۰۰۲.۵ ماه
فاراک۱۷۷۰>۲۰۰۰۲۲۰۰۱۶۸۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
داراب۸۷۰>۱۰۴۰۱۲۳۵۸۴۰۲ ماه
خپارس۱۱۷۰>۱۳۴۰ ۱۵۵۰ ۱۱۱۰ ۳ ماه
فباهنر۸۶۳۰>۱۰۰۰۰۱۱۸۳۰۸۳۰۰۳ ماه
وثوق۵۲۰۰>۵۳۲۰۶۵۰۰۴۲۶۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بساما۴۶۰۰>۵۲۰۰۶۰۰۰۴۲۰۰۲ ماه
سهرمز۹۷۷۰>۱۰۸۴۰ ۱۲۲۰۰ ۸۹۶۰ ۲.۵ ماه
فباهنر۸۵۳۰>۱۰۰۰۰۱۱۸۳۰۸۰۰۰۳ ماه
وآفری۱۳۲۰>۱۵۵۰۱۷۵۰۱۲۰۰۲.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سمگا ۷۲۰۰>۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۶۸۰۰ ۱.۵ ماه
سامان ۲۱۱۰> ۲۳۵۰ ۲۷۲۰ ۱۹۰۰۱.۵ ماه
وامید۵۴۳۰>۶۸۰۰۸۱۵۰۵۱۰۰۴ ماه
وثوق۴۹۸۰>۵۳۲۰۶۵۰۰۴۲۶۰۳ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۰۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سمگا ۶۷۷۰>۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۶۴۰۰ ۱.۵ ماه
وگردش ۱۳۴۰> ۱۴۹۰ ۱۶۷۰ ۱۲۴۰۱.۵ ماه
وسنا۵۰۴۰>۵۵۵۰۶۷۰۰۴۶۰۰۱.۵ ماه
واحیا۳۷۸۷۰>۴۵۶۰۰۵۶۶۰۰۳۵۹۴۰۲ ماه
زاگرس۵۳۱۲۰>۵۷۷۰۰۶۷۳۰۰۴۹۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۰۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بالاس ۷۹۵۰>۹۰۰۰ ۱۰۱۰۰ ۷۵۰۰ ۱.۵ ماه
گوهران ۱۹۰۰> ۲۰۵۰ ۲۱۸۰ ۱۸۰۰۲ ماه
شپنا۱۱۲۰۰>۱۱۶۴۰۱۳۳۰۰۱۰۶۰۰۳ ماه
واحیا۳۶۵۰۰>۴۵۶۰۰۵۶۶۰۰۳۴۰۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۸/۰۴/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شپنا ۱۱۰۵۰>۱۱۶۴۰ ۱۳۳۰۰ ۱۰۳۵۰ ۳ ماه
وسبحان ۲۸۰۰> ۳۰۰۰ ۳۶۰۰ ۲۶۶۰ ۳ ماه