جمعه , ۲ مهر ۱۴۰۰
خانه » امروز چی بخرم؟

امروز چی بخرم؟

در این بخش، سهم‌هایی برای خرید معرفی می‌شوند که به لحاظ تکنیکی علاوه بر پتانسیل رشد، دارای ریسک کمی نیز می‌باشند.

این بخش در صفحه اینستاگرام افزونش بروزرسانی می‌گردد.

تاریخ : ۹۹/۱۱/۲۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کحافظ۱۳۹۰۰>۱۶۰۰۰۱۲۵۰۰
سرود۱۹۶۰۰>۲۱۰۰۰۲۳۱۰۰۱۷۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۱/۲۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
خساپا۲۳۳۰>۲۶۰۰۲۹۰۰۲۰۷۰۱.۵ ماه
خودرو۲۷۵۰>۳۲۰۰۳۸۰۰۲۵۰۰۱.۵ ماه
سصوفی۱۵۸۰۰>۲۰۰۰۰۱۴۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۱/۲۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
شفا۴۴۳۰۰>۵۲۰۰۰۴۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۱۰/۳۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
وخارزم

تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۷

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دارو۳۰۰۰۰>۳۶۰۰۰۲۸۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۴

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سمازن
فلوله
خکرمان
قمرو
وهنر
وامید

تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
های‌وب
کهمدا
افق
وامید

تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
غشهد۸۰۰۰>۱۰۰۰۰۷۳۰۰۱ ماه
وامید۴۱۳۰۰>۴۵۷۰۰۳۷۸۰۰

تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
پاسا۲۷۳۰۰>۳۰۰۰۰۳۴۰۰۰۲۵۵۰۰۱.۵ ماه
شرانل۳۸۰۰۰>۴۱۰۰۰۴۶۰۰۰۲۰۰۰۰۱ ماه
خکار۲۷۵۰۰>۳۱۲۵۰۳۵۰۰۰۲۴۳۰۰۱.۵ ماه
خشرق۲۳۶۰۰>۳۱۸۰۰۲۰۶۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
وامید۴۰۶۰۰>۴۵۷۰۰۳۷۸۰۰
دسانکو۲۲۰۰۰>۲۵۰۰۰۲۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
افق۸۲۲۰۰>۹۰۰۰۰۸۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۴

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
بالاس۵۳۰۰۰>۶۴۰۰۰۷۴۰۰۰۵۰۰۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کهمدا۱۲۷۰۰>۱۴۷۵۰۱۸۰۰۰۱۱۹۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۰/۱۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کاسپین۲۹۵۰۰>۳۲۵۰۰۳۶۰۰۰۲۵۰۰۰۱ ماه
غسالم۶۸۰۰>۸۰۰۰۹۷۵۰۵۸۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۱۰/۰۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
تاصیکو۱۱۶۰۰>۱۵۰۰۰۱۱۰۰۰۱ ماه
ونوین۵۷۵۰>۶۵۰۰۵۳۰۰

تاریخ : ۹۹/۱۰/۰۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
قهکمت۵۸۰۰۰۶۲۷۰۰۴۷۵۰۰۱٫۵ ماه
بمپنا۱۱۱۵۰۰۱۲۶۰۰۰۹۲۰۰۰۱٫۵ ماه
ولساپا۶۷۰۰۴۳۰۰۲ ماه
زبینا۷۶۵۰۰۵۰۷۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
لوتوس۱۵۳۵۰>۱۷۲۵۰۱۹۲۶۰۱۴۰۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
چافست۲۵۲۰۰>۲۸۵۰۰۳۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
شاراک۲۶۰۰۰>۲۸۷۰۰۳۱۵۰۰۲۴۵۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۲۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کحافظ
حکشتی
پکویر

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
غفارس
غشان

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۸

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سباقر۱۵۰۰۰>۱۷۰۰۰۱۴۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سمتاز
چفیبر
کچاد
دابور
دلر
خاهن
افق

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سخوز۲۴۲۰۰>۲۶۵۰۰۳۰۰۰۰۲۱۳۰۰۱.۵ ماه
کفرا۵۳۵۰۰>۶۱۶۰۰۶۶۶۰۰۴۷۴۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
گوهران۸۷۸۰>۹۴۵۰۱۰۲۰۰۷۸۰۰۱ ماه
تشتاد۱۵۳۰۰>۱۸۰۰۰۱۴۶۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
گوهران۸۷۵۰>۹۴۵۰۱۰۲۰۰۷۸۰۰۱ ماه
کفرا۵۱۵۰۰>۶۱۶۰۰۶۶۶۰۰۴۷۴۰۰۱.۵ ماه
کرازی ۲۰۹۲۰>۲۶۰۰۰۱۸۳۶۰۱ ماه
تشتاد۱۵۳۰۰>۱۸۰۰۰۱۴۶۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۱۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
بفجر
سشمال
کخاک
پترول
فخوز
فولاد
همراه
شنفت
وتجارت
ذوب

تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فولاد۱۳۷۵۰>۱۶۵۰۰۱۲۰۰۰۱.۵ ماه
شسپا
وغدیر
ولساپا
ومهان
زاگرس۲۰۰۰۰۰
حریل
شاراک
شیراز
وامید
وصنعت
ذوب

تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۸

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
چکارن
فاراک
غگل
حکشتی
ختوقا
خراسان
شراز
ما

تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
افق۷۴۰۰۰>۸۰۰۰۰۶۷۷۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۴

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
میدکو۲۵۰۰۰>۳۲۸۰۰۲۳۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سپ۱۴۰۰۰>۱۵۵۵۰۱۲۶۰۰
وهنر۴۱۰۰>۵۰۰۰۳۸۷۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۹/۰۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سپ۱۴۰۰۰>۱۵۵۵۰۱۲۶۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۸/۲۸

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سیدکو۶۸۰۰>۷۳۰۰۸۲۰۰۶۲۰۰۱.۵ ماه
فسازان۲۵۶۰۰>۳۲۵۰۰۲۴۰۰۰۱.۵ ماه
خراسان۶۵۵۰۰>۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰
لوتوس۱۳۲۰۰>۱۵۰۰۰۱۲۲۵۰
وهنر۴۲۰۰>۵۰۰۰۳۸۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۸/۲۷

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
غگرجی
حفاری
های وب
جم
خکرمان
ملت
افق
صبا
شفن
وبانک
وگستر
وخارزم
ونفت
وسبحان
تشتاد

تاریخ : ۹۹/۰۸/۱۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
رانفور۳۲۵۰۰۳۸۲۰۰۲۶۵۰۰۲٫۵ ماه
تاپکیش۱۳۳۰۰۱۴۵۰۰۱۰۸۰۰۱٫۵ ماه
سپ۱۵۵۰۰۱۸۰۰۰۱۲۵۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۸/۰۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
حفاری۱۲۰۰۰۱۴۰۰۰۹۰۰۰۱٫۵ ماه
ما۷۰۰۰۸۰۰۰۵۵۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۷/۳۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
رتاپ
شگل
شپاکسا

تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
وسبحان۹۸۰۰۱۰۵۰۰۱۱۸۵۰۹۰۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۸

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
وکادو۲۲۷۰۰۱۸۰۰۰
کوثر۱۷۲۵۰۱۳۳۰۰
وآوا۱۵۴۵۰۱۱۴۰۰
آپرداز۳۶۵۰۰۲۹۰۰۰
قرن۶۳۵۰۰۵۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۷

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
ولغدر
وهور
وآوا
ثبهساز
آپ
فولاژ
قرن
وسبحان
پارسیان
شغدیر

تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
حخزر
ولانا
آسیا
کرماشا
وصندوق
خراسان
شخارک

تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
چدن
لوتوس
گوهران
مرقام
وصندوق
رنیک
وسپه

تاریخ : ۹۹/۰۷/۲۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
زفکا
لوتوس
دعبید
وهنر
حخزر
رنیک

تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کروی
وآتی
وصنا
وتعاون
فزرین
سیمرغ
وهنر
لسرما
کگهر

تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دانا
غگرجی
حفارس
حخزر
لسرما
لوتوس
تیرا
تنوین
وگستر
زکشت
کگهر

تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۴

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کاذر۳۱۲۰۰>۳۷۶۰۰۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۱ ماه
رنیک۲۴۰۰۰>۲۷۹۵۰۳۲۸۰۰۲۲۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فولاژ۲۸۵۰۰>۳۴۵۰۰۴۰۰۰۰۲۶۳۰۰۲ ماه
سمگا۱۸۵۰۰>۲۲۰۰۰۲۴۰۰۰۱۶۰۰۰۱.۵ ماه
وسبحان۹۶۰۰>۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰۸۶۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۷/۰۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دلر۱۰۱۵۰۰>۱۱۲۰۰۰۱۱۶۰۰۰۹۲۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۷/۰۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دلر
نوری
دماوند
کی بی سی
وسبحان
شاراک
فولاژ

تاریخ : ۹۹/۰۷/۰۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دلر۹۹۹۰۰>۱۱۲۰۰۰۱۱۶۰۰۰۹۲۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
ختور۳۹۰۰۰>۴۲۰۰۰۴۸۰۰۰۳۷۲۵۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
وسکاب۷۶۵۰>۸۰۰۰۹۰۰۰۷۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دلر۹۵۰۰۰>۱۰۷۷۰۰۱۲۴۰۰۰۸۶۵۰۰۱ ماه
کالا۴۳۰۰۰>۵۲۷۰۰۶۰۳۰۰۳۹۲۰۰۱.۵ ماه
پکرمان۲۱۰۰۰>۲۵۲۵۰۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰۱.۵ ماه
شکلر۴۷۰۰۰>۵۲۰۰۰۵۷۵۰۰۴۴۰۰۰۱ ماه
شپدیس۱۱۳۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
بالبر۲۹۶۰۰>۳۳۳۰۰۳۵۲۷۵۲۷۵۰۰۱ ماه
دماوند۶۰۶۰۰>۶۶۷۵۰۵۱۷۸۰

تاریخ : ۹۹/۰۶/۲۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
دلر۹۵۰۰۰>۱۰۷۷۰۰۱۲۴۰۰۰۸۶۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۱۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
بالبر۲۸۲۵۰>۳۰۹۰۰۳۳۳۰۰۲۶۰۰۰۱ ماه
دلر۹۷۰۰۰>۱۰۷۷۰۰۱۲۴۰۰۰۸۶۵۰۰۱.۵ ماه
فسازان۳۹۰۰۰>۴۵۰۰۰۳۶۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۶/۱۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سپ۳۰۲۰۰>۳۴۰۰۰۳۸۷۵۰۲۷۸۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۱۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
زگلدشت۴۷۵۰۰>۵۱۷۰۰۵۶۸۰۰۴۳۹۰۰۱.۵ ماه
وگستر۳۰۰۰۰>۳۳۰۰۰۲۷۷۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۶/۰۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
بشهاب۸۰۰۰۰>۱۰۵۰۰۰۷۲۰۰۰۱ ماه
سفانو۳۲۵۰۰>۳۷۰۰۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۱.۵ ماه
حتاید۲۵۸۰۰>۳۵۸۰۰۲۴۰۰۰۱.۵ ماه
غشصفا۳۱۰۰۰>۳۵۰۰۰۳۸۳۰۰۳۰۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۰۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
تشتاد۱۴۳۵۰>۱۵۸۰۰۱۷۵۰۰۱۳۳۲۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۶/۰۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فسازان۴۲۱۰۰>۴۵۰۰۰۳۹۴۰۰
حتاید۲۷۰۰۰>۲۴۰۰۰
مادیرا۵۳۸۰۰>۶۵۰۰۰۴۷۶۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
حسینا۶۸۰۰۰>۷۱۲۳۰۷۵۰۰۰۶۱۰۵۰۱ ماه
غشصفا۳۳۵۰۰>۳۶۵۰۰۳۹۳۰۰۳۰۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۸

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
ولبهمن۱۴۱۳۰>۱۵۵۰۰۱۲۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم

دقاضی
۱۱۱۹۲۰>۱۱۷۶۱۰۱۰۲۰۲۶

تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فرآور۲۴۰۰۰>۲۸۰۰۰۳۱۰۰۰۲۲۰۰۰۱ ماه
غشصفا۳۴۰۰۰>۳۷۰۰۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۲۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
کیمیا۴۱۰۰۰>۴۵۵۰۰۴۸۶۰۰۳۸۵۰۰۱.۵ ماه
جم پیلن۱۰۲۷۰۰>۱۲۰۰۰۰۹۰۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فرآور۲۵۰۰۰>۲۸۰۰۰۳۱۰۰۰۲۲۰۰۰۱ ماه
هجرت۹۰۰۰۰>۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱.۵ ماه
سیستم۳۲۰۰۰>۳۸۰۰۰۳۰۰۰۰
سپ۳۹۸۰۰>۴۶۰۰۰۵۲۰۰۰۳۷۰۰۰۱.۵ ماه
سقاین۵۸۵۰۰>۶۳۰۰۰۶۸۰۰۰۵۴۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
آپ
کساوه
تنوین
خمهر
رانفور
ثنظام
وآوا

تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۴

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
پردیس
ثامان
ثفارس
ثنظام
وآوا

تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۳

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سقاین۵۸۷۰۰>۶۳۰۰۰۶۸۰۰۰۵۴۰۰۰۱ ماه
فروس۳۶۱۰۰>۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰
رنیک۳۴۸۰۰>۴۰۰۰۰۴۴۰۰۰۳۳۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۲

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
ساراب۱۷۰۰۰>۱۹۰۰۰۲۲۰۰۰۱۵۷۵۰۱.۵ ماه
وگستر۲۷۵۰۰>۲۹۵۰۰۲۵۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۵/۱۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
سیدکو۱۲۴۵۰>۱۵۰۰۰۱۱۰۰۰۱ ماه
درازک ۶۴۰۰۰>۷۲۰۰۰۵۸۵۰۰
فاسمین۶۴۰۰۰>۷۰۰۰۰۶۰۰۰۰
فروس۳۴۵۰۰>۳۷۰۰۰۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۱ ماه
غاذر۵۰۰۰۰>۵۲۰۰۰۵۸۰۰۰۴۶۰۰۰۱ ماه
کلر۹۱۰۰۰>۹۸۰۰۰۱۰۵۰۰۰۸۵۰۰۰۱.۵ ماه
سمگا۲۳۰۰۰>۲۵۰۰۰۱۹۰۰۰
ولساپا۹۲۰۰>۸۵۰۰
وسبحان۱۳۵۰۰>۱۴۰۰۰۱۵۰۰۰۱۲۰۰۰۱ ماه
جم پیلن۹۰۰۰۰>۸۵۰۰۰
ثنظام۳۸۵۰۰>۴۱۰۰۰۴۳۰۰۰۳۶۵۰۰۱.۵ ماه
وخاور۱۱۷۰۰>۱۰۲۰۰
وتوشه۳۴۰۰۰>۳۰۰۰۰
سپ۴۰۰۰۰>۴۸۰۰۰۵۲۰۰۰۳۸۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۰۸

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
پتایر۸۸۶۵۰>۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۸۴۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۰۷

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فاراک
غگرجی
کلوند
رکیش
سیستم

تاریخ : ۹۹/۰۵/۰۶

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
درهآور۶۰۰۰۰>۶۵۰۰۰۵۶۰۰۰
کصدف۱۱۴۰۰>۱۲۰۰۰۱۳۰۰۰۱۱۰۰۰۱ ماه
ثباغ۱۷۵۰۰>۱۹۰۰۰۱۵۶۵۰
ثرود۱۶۲۰۰>۱۷۰۰۰۱۴۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۵/۰۵

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
اپرداز۳۳۵۰۰>۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰
جم پیلن۸۷۵۰۰>۹۲۰۰۰۸۲۰۰۰
کگل۲۲۵۰۰>۲۵۰۰۰۲۱۵۰۰
ثجوان۱۱۲۵۰>۱۲۰۰۰۱۳۰۰۰۱۰۵۰۰۱ ماه
وآتوس۱۵۵۰۰>۱۸۰۰۰۱۴۵۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۵/۰۴

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
فسازان۳۴۵۰۰>۳۸۰۰۰۳۲۰۰۰
وآوا۱۹۰۰۰>۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۵/۰۱

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
غپآذر۷۵۵۰۰>۸۴۰۰۰۷۰۰۰۰
وثخوز۳۲۷۰۰>۳۳۸۰۰۳۶۸۰۰۳۱۱۱۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۳۱

تذکر: بازار به سطح مقاومت خود نزدیک شده است. مراقب باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۴/۳۰

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
ختراک۲۹۵۰۰۲۶۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۴/۲۹

نام نمادبهترین محدوده
پیشنهادی خرید
هدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار
برای زدن هدف دوم
قهکمت۵۰۰۰۰>۵۱۰۰۰۵۵۰۰۰۴۶۰۰۰۱ ماه
کپرور۵۱۵۰۰>۵۵۰۰۰۴۷۵۰۰
خموتور۱۶۵۰۰>۱۷۰۰۰۱۹۰۰۰۱۵۰۰۰۱ ماه
وسبحان۱۴۰۰۰>۱۵۰۰۰۱۶۰۰۰۱۳۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۲۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کساوه۴۷۵۰۰>۵۲۵۰۰۵۶۰۰۰۴۲۰۰۰۲ ماه
پاکشو۶۴۰۰۰>۷۲۰۰۰۵۸۰۰۰۱.۵ ماه
وهنر۸۳۰۰>۹۰۰۰۷۶۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۴/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کمرجان۴۳۷۰۰>۴۶۵۰۰۴۰۰۰۰
پلاسک۱۲۷۰۰>۱۳۶۰۰۱۵۸۰۰۱۱۴۰۰۱.۵ ماه
وپسا۶۴۸۰>۸۳۰۰۶۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
قهکمت۴۷۸۰۰>۵۲۵۰۰۵۵۰۰۰۴۵۰۰۰۱ ماه
شدوص۲۸۰۰۰>۳۱۰۰۰۳۳۰۰۰۲۶۰۰۰۱ ماه
زگلدشت۵۵۵۰۰>۶۲۰۰۰۶۷۰۰۰۵۲۰۰۰۱ ماه
فروس۳۶۰۰۰>۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰
واعتبار۸۴۵۰>۹۲۰۰۷۹۰۰
وسبحان۱۴۳۰۰>۱۵۰۰۰۱۶۰۰۰۱۳۳۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
رنیک۴۳۰۰۰>۴۶۱۰۰۵۳۰۰۰۴۰۰۰۰۱ ماه
تنوین۱۸۰۰۰>۲۲۰۰۰۱۶۲۰۰۱ ماه
وثخوز۳۲۳۵۰>۳۴۰۰۰۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۲۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
تاپکیش۴۶۰۰۰>۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۴۱۴۰۰۱ ماه
تنوین۱۷۴۰۰>۱۶۰۰۰
دزهراوی۲۵۰۰۰>۲۴۰۰۰
دشیری۱۴۲۰۰۰>۱۳۳۸۰۰
خزر۱۴۰۰۰>۱۳۰۰۰
شلعاب۴۳۱۵۰>۴۰۳۰۰
زکوثر۴۰۰۰۰>۳۸۰۰۰
خاذین۱۲۷۰۰>۱۱۵۰۰
خریخت۸۹۰۰>۸۰۰۰
شپارس۳۵۷۰۰>۳۳۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثنظام۳۷۰۰۰>۴۱۵۰۰۴۶۰۰۰۳۶۰۰۰۱.۵ ماه
تنوین۱۷۵۰۰>۲۲۰۰۰۱۶۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غمینو۳۱۰۰۰>۳۵۰۰۰۲۷۷۰۰
حپترو۴۰۵۰۰>۴۵۰۰۰۳۷۵۰۰
وحافظ۴۵۰۰۰>۴۲۰۰۰
ولشرق۸۸۵۰>۱۰۰۰۰۸۲۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
درهآور
فلات
فافزا
فروی
حخزر
حتوکا
وحافظ
وآوا
ختراک

تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فلات۱۷۴۰۰>۱۸۵۰۰۱۹۵۰۰۱۶۳۰۰۱ ماه
دشیمی۵۰۰۰۰>۵۷۰۰۰۴۷۷۰۰
وحافظ۴۴۷۰۰>۵۱۳۰۰۴۲۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند۷۷۰۰۰>
فروی۶۳۵۰۰>
حاریا۹۷۰۰>
حپترو۴۰۰۰۰>
ختراک۲۸۰۰۰>
سمگا۲۴۰۰۰>
کمرجان۴۵۵۰۰>

تاریخ : ۹۹/۰۴/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بکاب۱۰۵۰۰۰۱۱۷۰۰۰۸۵۰۰۰۱ ماه
سفاسی۶۴۰۰۷۲۵۰۵۷۷۰۱ ماه
ثتران۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰۹۸۰۰۱ ماه
کمرجان۴۵۲۰۰۴۹۰۰۰۴۰۸۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۰۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وثخوز۳۲۲۰۰۳۴۸۰۰۲۹۰۰۰۱ ماه
حپترو۴۲۰۰۰۴۵۰۰۰۳۶۸۰۰۱ ماه
دشیمی۶۰۰۰۰۴۶۸۰۰۱٫۵ ماه
پلاسک۱۴۰۰۰۱۱۷۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۴/۰۷

تذکر: در حال حاضر شاخص کل هم وزن واگرایی منفی دارد، در معاملاتتان لحاظ کنید.

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دقاضی۹۲۶۰۰>۱۰۲۰۰۰۸۵۰۰۰
شپاکسا۴۷۵۰۰>۵۷۵۰۰۴۳۰۰۰۱ ماه
حاریا۹۵۰۰>۱۰۳۰۰۹۰۰۰
سفاسی۶۲۰۰>۶۴۰۰۷۲۵۰۵۸۰۰۱.۵ ماه
ثنظام۳۷۵۰۰>۴۱۵۰۰۴۶۰۰۰۳۵۰۰۰۱ ماه
ولتجار۱۰۲۰۰>۱۱۰۰۰۹۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۴/۰۴

تذکر: بازار در حال حاضر بر روی مقاومت مهمی قرار گرفته است.

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شگل۴۳۰۰۰>۴۵۰۰۰۴۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۴/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وجامی۱۳۹۵۰۱۵۸۰۰۱۲۲۵۰۱ ماه
تپکو۴۷۰۰۴۰۵۰
شگل۴۵۰۰۰۴۰۰۰۰
ثپردیس۱۸۹۵۰۲۰۵۵۰۱۶۵۰۰۱ ماه
ثامان۲۴۴۰۰۱۸۵۰۰۱ ماه
کمرجان۴۵۰۰۰۳۸۴۷۰
حفارس۱۰۵۰۰۹۰۰۰
فخاس۳۶۵۰۰۳۸۹۵۰۳۲۴۵۰۱ ماه
فرآور۳۲۰۰۰۲۷۰۰۰
دزهراوی۳۰۰۰۰۲۶۰۰۰
سفاسی۶۴۰۰۷۲۵۰۵۷۶۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۴/۰۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند۷۵۰۰۰>۷۸۴۰۰۸۵۰۰۰۶۶۸۰۰۱ ماه
وآوا۱۹۱۵۰>۲۰۲۵۰۲۴۱۰۰۱۷۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۳/۳۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دشیمی
دزهراوی
فجر
فافزا
کلر
غگلستا
کطبس
ثتران
تاپکیش
وبانک
وجامی
وخاور
ولشرق
ومهان
وثخوز

تاریخ : ۹۹/۰۳/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
غالبر۲۴۰۰۰>۲۶۰۰۰۲۲۰۰۰
قشرین۱۶۵۰۰>۱۸۰۰۰۱۹۵۰۰۱۵۴۰۰۱ ماه
حآسا۲۵۰۰۰>۲۶۰۰۰۲۹۰۰۰۲۳۰۰۰۱ ماه
کمرجان۴۱۰۰۰>۴۵۰۰۰۳۸۰۰۰
کلر۸۸۲۰۰>۹۵۰۰۰۸۰۰۰۰
زگلدشت۵۶۵۰۰>۶۴۰۰۰۵۲۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۲۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
رتاپ۱۴۴۰۰>۱۷۰۰۰۱۳۰۰۰
واحصا۲۶۲۰۰>۲۹۰۰۰۲۴۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
حتوکا۲۴۷۰۰>۲۷۰۰۰۳۱۵۰۰۲۲۵۰۰۱.۵ ماه
تبرک۲۸۰۰۰>۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۲۵۰۰۰۱ ماه
ثامان۱۸۰۰۰>۲۰۰۰۰۲۳۰۰۰۱۶۷۵۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۳/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند۷۶۰۰۰۸۲۰۰۰۶۷۰۰۰۱ ماه
کی بی سی۴۲۰۰۰۴۷۰۰۰۳۶۰۰۰۲ ماه
قاسم۸۴۰۰۰۹۰۰۰۰۷۲۰۰۰۱ ماه
حتاید۲۳۰۰۰۲۵۰۰۰۱۹۰۰۰۱ ماه
خاور۵۰۰۰۴۴۰۰
خاذین۱۰۰۰۰۸۰۰۰
خمهر۱۳۰۰۰۱۰۵۰۰
خوساز۱۴۰۰۰۱۱۵۰۰
تبرک۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۲۵۰۰۰۱ ماه
وسبحان۱۳۰۰۰۱۵۰۰۰۱۱۰۰۰۱ ماه
حفاری۱۷۰۰۰۱۹۰۰۰۱۴۰۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۳/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فخاس
کی بی سی
بهپاک

تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بکاب۸۷۷۰۰>۹۵۰۰۰۱۰۵۰۰۰۸۲۰۰۰۱ ماه
داوه۳۸۰۰۰>۴۱۴۰۰۴۶۰۰۰۳۵۰۰۰۱ ماه
سدبیر۱۹۴۰۰>۲۱۰۰۰۱۸۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
لابسا۴۵۰۰۰>۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۴۰۰۰۰۱ ماه
ثامان۱۷۵۰۰>۱۹۵۰۰۲۲۰۰۰۱۶۰۰۰۱ ماه
وسبحان۱۲۴۰۰>۱۳۰۰۰۱۵۰۰۰۱۱۰۰۰۱ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
آپ۳۱۵۰۰>۳۵۰۰۰۲۸۰۰۰
بمپنا۱۳۰۵۰۰>۱۵۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰
حفاری۱۳۸۰۰>۱۶۰۰۰۱۹۰۰۰۱۲۰۰۰۱ ماه
حتوکا۲۳۵۰۰>۲۶۵۰۰۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰۱.۵ ماه
بورس۱۰۹۵۰۰>۱۳۰۰۰۰۹۴۰۰۰
سکرما۱۹۰۰۰>۲۱۰۰۰۱۷۰۰۰
اتکای۹۴۰۰>۱۲۰۰۰۸۷۰۰۱ ماه
فولاد۹۸۵۰۰>۱۱۰۰۰۸۵۰۰
ومعادن۱۲۰۰۰>۱۴۰۰۰۱۰۵۰۰
ونیرو۷۰۰۰>۸۰۰۰۶۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
قزوین۳۲۰۰۰>۳۶۰۰۰۳۸۰۰۰۲۹۰۰۰۱ ماه
وخاور۱۱۸۰۰>۱۳۳۰۰۱۰۲۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بموتو۴۶۰۰۰>۵۰۰۰۰۵۶۰۰۰۴۰۰۰۰۱ ماه
سصفها۹۰۰۰۰>۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰
قزوین۳۲۵۰۰>۳۶۰۰۰۳۸۰۰۰۲۹۰۰۰۱ ماه
قچار۵۷۰۰۰>۶۲۰۰۰۵۲۰۰۰
صبا۲۳۵۰۰>۲۷۰۰۰۲۱۰۰۰
هجرت۶۶۰۰۰>۷۸۰۰۰۶۰۰۰۰
زاگرس۱۲۰۰۰۰>۱۳۵۰۰۰۱۰۵۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
فجر۳۸۰۰۰>۴۴۰۰۰۵۰۰۰۰۳۴۵۰۰۱ ماه
قلرست۳۰۵۰۰>۳۶۰۰۰۲۸۰۰۰
کپشیر۴۷۰۰۰>۵۵۰۰۰۴۲۰۰۰
زگلدشت۴۸۰۰۰>۵۵۰۰۰۶۲۰۰۰۴۲۰۰۰۱.۵ ماه
جم۳۰۰۰۰>۳۴۵۰۰۲۶۵۰۰
جم پیلن۶۱۰۰۰>۷۰۰۰۰۵۵۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۰۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کروی۲۹۰۰۰>۳۴۰۰۰۲۶۰۰۰
شسپا۲۲۰۰۰>۲۵۰۰۰۱۹۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سقاین۴۵۵۰۰>۵۰۰۰۰۴۱۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۳/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
قزوین۳۲۷۰۰>۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰
شسینا۱۶۵۰۰۰>۱۸۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰
ولتجار۹۶۵۰>۱۰۵۰۰۹۱۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۳۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بکاب۹۱۵۰۰>۱۱۶۰۰۰۸۳۵۰۰۱ ماه
درهآور۵۴۰۰۰>۶۰۰۰۰۵۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۳۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
جم
قچار
قثابت
دروز
خلنت
وایران
کی بی سی
فرابورس

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
قجام۱۴۵۰۰>۱۷۰۰۰۱۳۴۰۰
آینده۱۷۵۰۰>۱۹۶۰۰۲۳۵۰۰۱۶۲۵۰۲ ماه
دحاوی۳۶۰۰۰>۳۹۰۰۰۳۱۸۰۰
غچین۵۲۰۰۰>۵۸۰۰۰۴۸۵۵۰
کیمیا۴۱۰۰۰>۴۵۰۰۰۳۷۰۰۰
مفاخر۳۶۰۰۰>۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰
نوری۱۰۵۰۰۰>۱۱۶۰۰۰۹۷۰۰۰
چافست۲۸۰۰۰>۳۰۰۰۰۲۵۰۰۰
کگل۱۴۶۰۰>۱۷۰۰۰۱۴۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
داوه۴۲۲۰۰>۴۷۵۰۰۴۰۰۰۰
دلر۱۰۶۵۰۰>۱۱۳۰۰۰۹۵۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شمواد۶۳۵۰۰>۷۳۱۰۰۵۶۷۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند۷۷۵۰۰>۸۴۰۰۰۷۲۱۰۰
کصدف۱۰۶۰۰>۱۱۲۵۰۱۲۰۰۰۱۰۱۱۵۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۲/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
داوه۴۰۵۰۰>۴۷۵۰۰۳۶۰۰۰
درهآور۵۴۰۰۰>۶۰۰۰۰۵۲۰۰۰
قچار۵۸۰۰۰>۶۵۵۰۰۵۴۰۰۰
گپارس۵۰۰۰۰>۵۴۰۰۰۴۷۵۰۰
زکشت۴۶۰۰۰>۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دهدشت۷۴۵۰>۸۰۰۰۹۰۰۰۶۹۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
جهرم۲۹۶۰۳۲۵۰۲۶۸۰۱٫۵ ماه
کشرق۱۰۵۰۰۰۶۸۰۰۰۱ ماه
ثاباد۲۰۰۰۰۱۷۵۰۰
شرنگی۱۲۴۷۰۰۹۷۲۰۰
واحصا۲۳۸۰۰۲۰۸۰۰
ولراز۲۶۰۰۰۲۲۶۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
داوه۳۸۰۰۰۳۲۰۰۰
درهآور۵۶۰۰۰۴۸۰۰۰
قچار۶۲۰۰۰۵۰۵۰۰
غگلستا۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰
قشکر۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰
کمنگنز۶۶۰۰۰۵۶۰۰۰
شمواد۷۳۱۰۰۵۵۰۰۰۱٫۵ ماه
شرنگی۱۲۶۰۰۰۹۶۰۰۰۱٫۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۲/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دماوند
غگرجی
غویتا
سدبیر
ددام
حپترو
شمواد

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کصدف۱۰۶۵۰>۱۱۵۰۰۱۲۵۰۰۱۰۰۰۰۱.۵ ماه
داوه۳۴۵۰۰>۳۸۰۰۰۳۱۷۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سباقر۱۰۸۰۰>۱۱۶۰۰۹۹۹۰
غگلستا۸۸۳۰۰>۱۰۰۰۰۰۸۱۰۰۰
وثخوز۳۲۳۰۰>۳۴۰۰۰۳۰۷۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افرا۲۶۰۰۰>۲۹۰۰۰۲۳۹۰۰
داوه۳۳۵۰۰>۳۶۰۰۰۳۰۵۰۰
درهآور۵۰۰۰۰>۵۴۰۰۰۴۶۰۰۰
فنورد۵۶۵۰۰>۶۱۰۰۰۵۴۰۰۰
زکشت۳۶۰۰۰>۴۰۰۰۰۳۳۷۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
چافست۲۳۶۰۰>۳۰۳۰۰۲۰۸۰۰۱.۵ ماه
دروز۱۷۵۰۰>۲۳۳۰۰۱۵۸۰۰۱.۵ ماه
شمواد۵۷۰۰۰>۶۲۷۵۰۷۲۰۰۰۵۲۲۳۰۲.۵ ماه
کی بی سی۳۷۰۰۰>۴۸۰۰۰۳۳۴۰۰۲ ماه
ونیرو۴۴۰۰>۵۰۰۰۴۲۰۰
بزاگرس۱۱۵۰۰>۱۴۶۰۰۱۰۱۵۰۲ ماه
قچار۵۳۱۰۰>۵۷۵۰۰۵۰۵۰۰
شرنگی۱۰۰۵۰۰>۱۲۴۷۰۰۹۳۰۰۰۲.۵ ماه

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۲

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
افرا۲۵۹۵۰>۲۹۰۰۰۲۳۹۰۰
دبالک۱۷۷۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۱۳۰
فنورد۵۶۸۰۰>۶۱۰۰۰۵۲۰۰۰
کی بی سی۳۵۳۰۰>۳۸۰۰۰۳۴۰۰۰
شسم۵۳۹۰۰>۵۸۰۰۰۵۲۰۰۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۲/۰۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کمنگنز۵۸۵۰۰۶۲۰۰۰۵۴۱۵۰

تذکر: مراقب اصلاح بازار باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۱/۳۱

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
ثزاگرس۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰
شبندر۱۱۵۰۰۹۵۰۰
دبالک۱۹۰۰۰۱۵۰۰۰
ددام۲۵۰۰۰۲۰۰۰۰
فنورد۶۱۰۰۰۵۱۰۰۰
گکوثر۵۸۰۰۰۴۹۳۵۰
حپترو۳۸۰۰۰۳۲۵۰۰
نمرینو۴۴۰۰۰۳۸۰۰۰
سلار۱۸۲۰۰۱۵۹۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۳۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
شسینا۱۴۶۵۰۱۲۰۰۰۰
زفکا۵۵۲۰۰۴۲۰۰۰
بزاگرس۱۲۳۰۰۱۰۱۱۵
ستران۴۸۱۰۰۳۹۷۰۰
چکاپا۱۸۰۰۰۱۴۸۵۰
دسینا۲۹۰۰۰۲۵۰۰۰
دتوزیع۵۶۸۰۰۴۷۰۰۰
فخاس۲۸۲۰۰۲۵۰۰۰
خموتور۱۰۰۰۰۸۵۰۰
کوثر۲۲۷۰۰۱۹۰۰۰
پدرخش۵۳۴۰۰۴۷۰۰۰
ونیرو۴۶۵۰۴۰۰۰
وثخوز۳۶۰۰۰۳۰۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
رتکو۲۸۵۰۰>۳۱۰۰۰۲۶۴۰۰
شتوکا۳۹۵۰۰>۴۴۰۰۰۳۷۵۰۰
سنوین۳۶۰۰>۳۹۰۰۴۱۲۰۳۴۰۰۲ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
سصفها۷۸۰۰۰>۸۵۰۰۰۷۰۰۰۰
دکپسول۳۲۲۰۰>۳۴۰۰۰۳۶۰۰۰۲۹۳۰۰۱.۵ ماه
فنورد۵۶۰۰۰>۶۱۰۰۰۵۴۰۰۰
غدام۶۵۵۰۰>۷۰۰۰۰۶۲۰۰۰
رتکو۲۷۷۰۰>۳۱۰۰۰۲۶۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
دامین۱۷۶۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۰۰۰
داوه۳۳۵۰۰>۳۸۰۰۰۳۰۰۰۰
فخاس۲۶۰۰۰>۲۷۰۰۰۲۴۵۰۰
حتاید۱۶۰۰۰>۱۷۰۰۰۱۴۵۰۰
شلرد۴۶۰۰>۴۸۰۰۴۳۵۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۴

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
کبافق۳۴۰۰۰>۳۷۵۰۰۴۱۵۰۰۳۱۰۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۳

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
آینده۱۸۰۰۰>۲۰۰۰۰۱۶۰۰۰
فخاس۲۶۰۰۰>۲۷۰۰۰۲۴۰۰۰
قچار۴۸۲۰۰>۵۲۰۰۰۴۵۰۰۰
رانفور۲۳۵۰۰>۲۵۰۰۰۲۲۰۰۰
شپنا۵۸۵۰>۶۲۰۰۵۳۰۰
شمواد۶۰۰۰۰>۷۳۰۰۰۵۳۵۰۰۲ ماه
شرانل۱۷۰۰۰>۱۹۰۰۰۱۶۰۰۰
نمرینو۴۰۰۰۰>۴۴۰۰۰۳۷۰۰۰
زکشت۳۴۵۰۰>۳۶۵۰۰۳۲۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۲۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
آینده۲۰۰۰۰۱۶۰۰۰
چکاپا۱۸۰۰۰۱۴۵۰۰
دکپسول۳۳۰۰۰۲۷۲۵۰
حفارس۶۳۰۰۵۱۰۰
حخزر۲۷۰۰۰۲۲۰۰۰
حسیر۱۰۰۰۰۸۲۰۰
کی بی سی۳۸۰۰۰۳۰۱۰۰
کگل۱۱۲۰۰۹۸۰۰
نمرینو۴۴۰۰۰۳۶۰۰۰

تذکر: ریسک بازار بالا رفته و احتمال اصلاح یا حتی ریزش وجود دارد. مراقب باشید.

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۸

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
گکوثر۴۸۳۰۰>۵۲۰۰۰۴۲۰۰۰
وملی۹۲۵۰۰>۱۱۳۰۰۰۸۷۰۰۰
وصنا۷۰۰۰>۷۵۰۰۶۲۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۷

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
بنو۴۸۲۰>۵۳۰۰۴۵۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
چافست۱۹۰۰۰>۲۲۵۰۰۱۷۰۰۰
وملی۹۲۵۰۰>۱۱۳۰۰۰۸۵۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۱۰

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
تکشا۴۰۵۰۰>۴۴۰۰۰۴۸۵۰۰۳۵۵۰۰۱.۵ ماه
شرنگی۸۵۵۰۰>۹۳۰۰۰۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۰۱.۵ ماه
میهن۳۳۰۰>۳۶۰۰۳۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۰۹

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خاذین۴۸۰۰>۵۲۰۰۵۸۰۰۴۲۰۰۱.۵ ماه

تاریخ : ۹۹/۰۱/۰۶

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
خفولا۲۴۵۰۰>۲۶۵۰۰۲۲۰۰۰

تاریخ : ۹۹/۰۱/۰۵

نام نمادبهترین محدوده پیشنهادی خریدهدف اولهدف دومحد ضرر اولیهحداکثر زمان قابل انتظار برای زدن هدف دوم
وپسا۴۰۰۰>۴۶۹۰۵۰۰۰۳۶۸۰۲.۵ ماه
طلا (صندوق طلای لوتوس)۵۴۵۰۰>۶۵۰۰۰۵۱۵۰۰۱.۵ ماه

آرشیو پیشنهاد خریدهای سال ۹۸